Cookies

Onze website gebruikt cookies. Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met de cookies zoals uitgestippeld in ons privacybeleid. U kunt deze cookies ook wijzigen. Dan kunt u een specifiekere keuze maken.

Reparatie Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Axitech en op alle (met Belgische klanten van producten van Axitech) gesloten overeenkomsten.


1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitgesloten.


1.3 De voorwaarden op de websites van Axitech zijn de actuele voorwaarden. De voorwaarden geprint op dit blad kunnen daarvan afwijken vanwege wijzigingen die na het drukken van dit blad zijn doorgevoerd.


1.4 Apparaten worden als eigendom en verantwoordelijkheid geacht van de persoon die het apparaat bij Axitech ter herstelling aanbiedt. Axitech is niet verantwoordelijk voor het achterhalen van de rechtmatige eigenaar van een binnengebracht apparaat en gaat ervan uit dat de klant oprecht is. Bijgevolg is de volledige verantwoordelijkheid van alle gevolgen van de binnenbrengst van een apparaat ter herstelling bij Axitech te verhalen op deze persoon.

 

1.5 Axitech kan voor sommigen herstellingen beroep doen op derden.

 

1.6 Axitech is niet verantwoordelijk voor niet legitieme software en hoeft hiervoor geen ondersteuning aan te bieden, maar kan wel een voorstel doen voor legitieme aanschaffing van de software.

2.1 De prijzen op de websites van Axitech zijn de actuele prijzen. Afgedrukte prijzen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van zijn doorgevoerd.


2.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Axitech bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.


2.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van diensturen en materialen, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.


2.4 Axitech is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

 

2.5 Wanneer extra schade wordt opgemerkt tijdens de reparatie procedure kan in afspraak met de klant deze ook hersteld worden aan een meerprijs boven op de afgesproken prijs in de offerte.

3.1 Betaling geschiedt in contanten, per bank- of giro, creditcard of online bankieren op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.


3.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.


3.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Axitech zich het recht voor een door de klant voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de herstelling na vooruitbetaling uitgevoerd.


3.4 Verrekening met vorderingen op Axitech of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.


3.5 Vooruitbetaling kan slechts in contanten, per bank of giro-overschrijving.


3.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de klant de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Axitech kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

 

3.7 Het volledige bedrag moet reeds betaald worden wanneer de klant hun toestel afhaalt wanneer er reeds reparatie handelingen zijn uitgevoerd, maar voor de reparatie is afgerond. De klant kan op een later moment terugkomen voor afronding van de reparatie.

4.1 Axitech garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde hersteldiensten aan hardware gedurende twaalf maanden vanaf het vrijgeven van het herstelde toestel. Software en softwareherstellingen vallen niet onder garantie.


4.2 Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantie-aanspraak heeft de klant recht op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging (ter keuze van Axitech) van het herstelde onderdeel, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.


4.3 Deze garantie is niet van toepassing indien:


• het software en/of softwareherstellingen betreft

• het hulp op afstand betreft

• het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;

• pogingen tot herstelling door klant of derde partij zijn uitgevoerd;

• wijzigingen aan de herstelling of apparaat zijn aangebracht;

• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

• het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

• sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

• Axitech niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5.1 Ophaling van herstelde en niet herstelde apparaten dient te gebeuren binnen een termijn van 4 werkweken na het verzenden van de ophalingsnotificatie.


5.2 Notificaties gebeuren door middel van de communicatiemethode overeengekomen bij afgave van het apparaat voor herstel. De communicatiemethode geschiedt standaard per SMS naar een telefoonnummer voorzien door de klant. Deze communicatiemethode kan ook per aangetekende briefwisseling of per elektronische briefwisseling geschieden, zoals bepaald bij afgave van het apparaat voor herstel. Eventuele kosten voor deze communicatiemethoden worden in rekening van de klant gebracht.


5.3 Op de dag van herstel of niet-herstel wordt een ophalingsnotificatie verstuurd naar de klant om het apparaat op te halen. Indien het apparaat niet opgehaald wordt voor de vierde vrijdag volgende op de dag van de eerste notificatie wordt een vernietigingswaarschuwing notificatie verstuurd. Deze vernietigingswaarschuwing stipuleert de uiterste datum voor ophaling van het apparaat, eveneens wordt vanaf verzending van deze vernietigingswaarschuwing notificatie een extra €10 administratieve opslagkosten per werkweek aangerekend. Indien het apparaat niet opgehaald wordt voor de dertiende dag volgende op de dag van de eerste notificatie verzaakt de eigenaar van het apparaat zich aan de eigendomsrechten op het apparaat en wordt het apparaat onherroepelijk eigendom van Axitech.


5.4 Axitech is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist om herstelde en niet-herstelde apparaten te behouden indien geen volledige betaling gebeurt van de vastgestelde herstelkosten en opslagverzuimkosten.


5.5 De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met Axitech betreffende herstellingen. Axitech kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van notificaties.

6.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Axitech opgeslagen om de herstellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Axitech de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi. Axitech hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.


6.2 Wanneer Axitech gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 6.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

 

6.3 Indien er persoonlijke of inlog gegevens nodig zijn voor het correct uitvoeren van een herstelling, dient de klant deze aan te bieden. De reparatie begint pas nadat deze correct zijn overhandigd.

7.1 De aansprakelijkheid van Axitech met betrekking tot de verkoop en levering van hersteldiensten is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.


7.2 Axitech is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare slechte kwaliteit van de producten.


7.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Axitech beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

 

7.4 Vermelde herstellingstermijnen zijn enkel een schatting. Axitech zal steeds trachten de herstelling te voltooien in de vermelde termijn, maar is niet aansprankelijk wanneer dit niet lukt.

8.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Axitech al dan niet elektronisch aan de klant aangeboden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.


8.2 Axitech stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
• haar vestigingsadres en het ondernemingsnummer.
• de belangrijkste kenmerken van de diensten, waaronder de prijs
• de wijze en kosten van aflevering en betaling
• het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres
• de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing)

9.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.


9.2 Op deze herstellingsvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Axitech.

10.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


10.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.


10.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


10.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.